Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

ISTANBUL - 8. mart

6 dana / 3 noci

I S T A N B U L

6 dana / 3 noci

ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Le�i na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i kona?no kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju gra?evinu Aja Sofiju koju je u 6 veku podigao imperator Justinijan.

         

PROGRAM PUTOVANJA:

1.Dan  NOVI PAZAR 
Polazak grupe iz Novog Pazara u 13h sa parkinga preko puta pijace, kod zgrade Lepa Brena. No?na vo�nja kroz Bugarsku sa kra?im pauzama za odmor.

2. Dan ISTANBUL  
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim ?asovima. Panoramsko razgledanje grada: Golden most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabah?e ( ulazak fakultativno ), prelazak na azijsku stranu, brdo ?amlid�a odakle se pru�a neverovatan pogled na grad... Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. No?enje.

3. Dan ISTANBUL  
Doru?ak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula u pratnji lokalnog vodi?a – Plato Topkapi (Hipodrom, Plava D�amija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Fakultativni odlazak na krstarenje Bosforom. Slobodno popodne ili fakultativni odlazak u nacionalni turski restoran. No?enje.

4. Dan 01.01.2017 ISTANBUL 
Doru?ak. Slobodno dan za individualne aktivnosti i obilazak grada. No?enje.

5. Dan ISTANBUL 
Doru?ak. Napuštanje hotela. Odlazak u šoping centar. Polazak za Srbiju u ve?ernjim ?asovima. Vo�nja kroz Bugarsku sa kra?im pauzama radi odmora.

6. Dan BEOGRAD Dolazak u Novi Pazar u jutarnjim ?asovima.

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL  3*

CENA PO OSOBI

USLUGA

 03 - 08.03.2017

BUYUK PARIZ 3*

         109€

ND

Pla?anje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan pla?anja.

Aran�man obuhvata:

·         prevoz turisti?kim autobusom (AC, TV, dvd),
·         smeštaj u hotelu sa 3* na bazi tri no?enja sa doru?kom (švedski sto),
·         smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
·         usluge pratioca grupe,
·         usluge lokalnog vodi?a,
·         panoramsko razgledanje grada,
·         troškove organizacije putovanja.

Aran�man ne obuhvata:

·         me?unarodno zdravstveno osiguranje (za osobe do 19 godina 394,00 dinara, od 19 do 70 godina 640,00 dinara i od 71 do 86 godina 1.280,00 dinara),
·         fakultativne izlete
·         individualne aktivnosti

Cene fakultativnih izleta:

·         Aja Sofija + Plava D�amija + Hipodrom + Topkapi palata – 45 € (cena obuhvata ulaznice i usluge vodi?a),
·         Krstarenje Bosforom – 15 € (cena obuhvata vo�nju brodom i usluge lokalnog vodi?a),
·         Obilazak Dolmabah?e palate – 25 € (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodi?a),
·         Tursko ve?e - 30 €,

Sadr�aj: Hotel raspola�e restoranom, kafeterijom, besplatnim WiFi-om, parkingom, liftom. Smeštaj: Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomo?nim le�ajem, opremljene kupatilom sa fenom za kosu, klimom, telefonom, SAT TV-om, WiFi internet konekcijom, mini barom, sefom (uz doplatu). Usluga: No?enje sa doru?kom (doru?ak je po principu samoposlu�ivanja - švedski sto).

Popusti i doplate:

·         deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 €,
·         tre?a odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5€,
·         putnici koji ulaze u Nišu i Pirotu imaju popust 10 €,
·         putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 60 €,
·         doplata za 1/1 sobu 40 €.

·         Mogu?i na?ini pla?anja:

1.      30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2.      30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate ?ekovima gra?ana do 20.04.2017. godine,
3.      30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka,

           Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
Agencija zadr�ava pravo da propiše i druga?ije uslove pla?anja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaklju?i poseban ugovor.
U slu?aju promena na monetarnom tr�istu ili tr�ištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadr�ava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

Organizator zadr�ava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su druga?ije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aran�man po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potra�uju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja: Turisti?ka agencija “DREAM TRAVEL SERVICE DOO” iz Novog Pazara – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 37/2014 od 15.04.2014. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.-za slu?aj insolventnosti i za slu?aj naknade štete po Ugovoru o garanciji. Aran�man je ra?en na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I mogu?e je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Cenovnik br.2od 25.01.2017.

Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Agencije “Dream Travel Service DOO”