Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

VENECIJA

5 dana / 2 noci

SEVERNA ITALIJA
VENECIJA-PADOVA-VERONA-TRST-TREVISO
5 dana, 2 no?enja

 

BUS 1 – POLAZAK IZ KRALJEVA
BUS 2 – POLAZAK IZ NIŠA

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan. MESTO POLASKA – Polazak sa mesta polaska u popodnevnim ?asovima. No?na vonja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadravanjima radi grani?nih formalnosti, odmora i osveenja.

2. dan. LUKA PUNTA SABBIONE – U prepodnevnim ?asovima dolazak u luku Punta Sabbione. Fakultativna vonja brodi?em do Venecije. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mleta?ka Republika, izgra?ena je na 118 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: most Uzdaha, Dudeva palata (nije predvi?en grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, Trg Svetog Marka, Crkva Svetog Marka, toranj, most Rialto… Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim ?asovima povratak u luku Punta Sabbione i nastavak putovanja do mesta Lido di Jesolo. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. No?enje.

3. dan. LIDO DI JESOLO – PADOVA – VERONA – Doru?ak. Fakultativni celodnevni izlet do Padove i Verone. Odlazak za Padovu i obilazak grada Antonija Padovanskog – crkva Sv. Antonija, Prato della Valle, korzo i trg Kavur… Nastavak putovanja ka Veroni. U Veroni obilazak grada: Trg Bra, Palata Barbieri, Arena, Trg Erbe, Julijina ku?a (nije predvi?en grupni ulazak), Trg Sinjorija, Toranj Lambertijevih (nije predvi?en grupni ulazak)… Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Polazak za Lido di Jesolo u poslepodnevnim ?asovima. No?enje.

4. dan. LIDO DI JESOLO – TREVISO – PALMANOVA – TRST – Doru?ak. Napuštanje hotela. Polazak u 8.30 h na fakultativni izlet do Trevisa. Obilazak grada: katedrala Duomo, Palazzio dei Trecento, ulica Calmaggiore… Povratak za Lido. Okupljanje grupe i polazak za Srbiju. Obilazak jednog od trnih centara. OUTLET PALMANOVA www.palmanovaoutlet.it (Palmanova Outlet Village je naselje u središtu šopinga. Devedeset prodavnica sa enskom, muškom i de?jom ode?om, galanterijom, donjim rubljem, ku?nim potrepštinama i brojnim idejama za slobodno vreme, s popustima od 30 do 70%. Priuštite sebi kratku pauzu u jednom od restorana ili kafi?a, da bi uivali u danu posve?enom šopingu). Nastavak putovanja ka Trstu. Po dolasku u Trst panoramski obilazak: Srpska crkva Sv.Spiridon, Ponte Roso…  – Polazak za Srbiju. Vonja preko Slovenije i Hrvatske.

5. dan. – O?ekivan dolazak u Srbiju na mesto polaska u ranim jutarnjim ?asovima (u zavisnosti od uslova na putu). (Kraj usluga)

 

Termin putovanja

Cena za uplatu
u celosti do…

Cena po osobi za polazak iz …

       Beograda      

 Bato?ine,Jagodine 

*Kraljeva,Kruševca,Niša

09.03.-13.03.2017.

16.01.2017.

59 €

75 €

75 €

polaska ili na odloeno

89 €

95 €

95 €

 

ARANMAN SE PLA?A U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU UNI CREDIT BANKE  NA DAN UPLATE.

Broj soba za uplate u celosti  - ograni?en

***NAPOMENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA, KRUŠEVCA, NIŠA – Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika, polazak se moe realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog najblieg mesta za ulazak u autobus

MOGU?NOST POLAZAKA IZ DRUGIH MESTA:

 • Doplata za polazak iz Novog Sada 15 € po osobi na cenu iz Beograda (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika),
 • Doplata za polazak iz Kragujevca 5 € po osobi na cenu iz Bato?ine (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika),
 • Doplata za polazak iz ?a?ka 20 € po osobi na cenu iz Kraljeva (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika),

Postoji mogu?nost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima du autoputa Niš-Beograd

Uslovi i na?in pla?anja:

 •       Gotovinski 100 % prilikom rezervacije za FIRST MINUTE  I LAST MINUTE AKCIJE
 • 40 % prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranmana do polaska ili  u jednakim mese?nim ratama odloeno ?ekovima gra?ana ili administrativnom zabranom (za preduze?a sa kojima T.A. Millenium ima potpisan ugovor)zaklju?no sa 15.07.2017. po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan deponovanja ?ekova (10 dana pre po?etka putovanja) ili dan dospe?a rate uz uve?anje od 1,5% na mese?nom nivou na ostatak duga.

Stranke se prilikom rezervacije odlu?uju za na?in pla?anja i takav
izabrani na?in pla?anja se kasnije ne moe menjati.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU 45% OD CENE ARANMANA

DOPLATA ZA DODATNO SEDIŠTE U AUTOBUSU IZNOSI 50 €.

UMANJENJE ZA SOPSTVENI PREVOZ IZNOSI 20 €.

POPUSTI: (*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatene osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.)

 • dete od 2-10 godina u 1/2  sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u hotelima).*
 • dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelima).*
 • dva deteta od 2-10 godina u 1/2+1 sobiI dete ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu), II dete ostvaruje popust od 40% (ima sedešte u autobusu, nema krevet u hotelu).*
 • III odrasla osoba u 1/2+1 sobi  ostvaruje 5% popusta.

LOKACIJA I OPIS HOTELASmeštaj u nekom od navedenih hotela ili sli?nom iste kategorije: Htl AMERICAN 3*, Htl ALDEBARAN www.polohotelsgroup.itHtl PALM BEACH 3* www.palmbeach.itHtl SANREMO 3*www.hotelsanremojesolo.itHtl VERDI 3* www.hotelverdijesolo.comHoteli raspolau restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom. Doru?ak je kontinentalni. Ta?na lokacija i ime hotela ?e biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska.

CENA ARANMANA OBUHVATA:

 • vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prose?ne udobnosti, bez obuhva?enih usluga pi?a, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Lidu di Jesolu na bazi 2 no?enja sa doru?kom (kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
 • razgledanja po programu putovanja,
 • usluge turisti?kog vodi?a – pratioca,
 • troškove organizacije i vo?enja aranmana.

CENA ARANMANA NE OBUHVATA:

 • troškove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja – 450,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 300,00 rsd (deca do 18 god.), 850,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,
 • ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i
 • putnikove individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podlene promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvo?enje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slu?aju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podlona je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadrava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

 • vonja brodi?em do Venecije (povratna karta) – 20 € (odrasli) / 15 € (deca 2-10 god),
 • odlazak do Padove i Verone – 25 € (odrasli) / 15 € (deca 2-10 god),
 • odlazak do Trevisa – 15 € (odrasli) / 10 € (deca 2-10 god).

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadrava pravo izmene termina i uslova izvo?enja fakultativnih izleta predvi?enih ovim programom. U slu?aju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podlona promeni.

Predvi?en raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predvi?eno je na svakih 3 do 4 sata vonje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloivosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora putnik je duan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu mogu?e. Agencija pravi raspored sedenja, uzimaju?i u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik eli rezervaciju odre?enog sedišta moe je izvršiti prilikom rezervacije aranmana, uz doplatu:

 • za  II ili III red 15 € po osobi ,
 • za  IV ili V red 12 € po osobi.

UPUTSTVA & NAPOMENE

 • Molimo Vas da paljivo pre prijavljivanja potraite i prou?ite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Molimo da uzmete u obzir da usled dravnih ili verskih praznika na odre?enoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogu?nost izmene redosleda pojedinnih sadraja u programu.
 • Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
 • Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povla?i i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.

* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvi?enih programom putovanja, ne postoji mogu?nost zadravanja autobusa na grani?nom prelazu radi regulisanja povra?aja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

VANO: U slu?aju uvo?enja viza za dravljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i pla?anju viziranja ?e naknadno biti obavešteni.

* Svi putnici dravljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim dravljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VANOPreporu?uje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna nov?ana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slu?aju da pograni?ne vlasti onemogu?e putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogu?nost da neki od sadraja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled dravnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

* Dravljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i gra?ani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su duni da pribave li?no apliciraju?i za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slu?aju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podlee troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu dravljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim reimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

* Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum ro?enja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devoja?ko prezime, skra?ene oblike imena i sl., slovo dj ili ?). Pogrešno prijavljen podatak bi?e unet u vau?er za hotel i druga putna dokumenta i moe prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograni?nih ili aerodromskih slubi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranmana dostave kopiju prve strane pasoša i ta?an kontakt telefon.

* Pograni?ne slube prilikom pasoške kontrole mogu zatraiti od putnika da pokae nov?ana sredstva (kartice, gotovina….), kao i me?unarodno zdravstveno osiguranje.

* Proveriti 2 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska autobusa.

* U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju?ivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak.

* Duina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.duine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

* Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pla?anja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

* Putnici sami snose odgovornost za li?na i putna dokumenta i njihovu validnost.

* Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridravaju lokalnih propisa s tim u vezi!

* Organizator ne moe uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Millenium ?e proslediti elje i zahteve hotelu, ali nije u mogu?nosti da garantuje za iste.

* Oznaka kategorije hotela u programu je zvani?no utvr?ena, i vae?a na dan zaklju?enja ugovora izme?u organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, elimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize moe do?i do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Millenium ne moe imati uticaja.

* Millenium ne u?estvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji na?in ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

* Ovaj Cenovnik je ra?en prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.

* Za sve ove slu?ajeve, ukoliko na strani putnika do?e do bilo kakve štete i/ili nepredvi?enih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost ve? celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadrava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadraja u programu usled objektivnih okolnosti). VANO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.

* Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

* Millenium zadrava pravo da propiše i druga?ije uslove pla?anja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaklju?i poseban ugovor.

* U slu?aju promena na monetarnom tristu ili trištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadrava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

* Organizator zadrava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su druga?ije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potrauju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja: Turisti?ka agencija “MILLENIUM” iz Trstenika – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 76/2010 od 02.02.2010. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.-za slu?aj insolventnosti i za slu?aj naknade štete po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0003/2016 od 25.01.2016. zaklju?enog sa ugovara?em osiguranja Nacionalnom asocijacijom turisti?kih agencija PU “YUTA”. Polisa broj 300049832 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

Aranman je ra?en na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I mogu?e je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Cenovnik br. 2 od 30.12.2016.
Uz ovaj program vae Opšti uslovi putovanja Agencije “MILLENIUM”
www.millenium-ts.com