Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

SLOVENIJA i ITALIJA

6 dana / 3 noci

SLOVENIJA & ITALIJA

LJUBLJANA – BLED – VENECIJA - PADOVA – VERONA  - TRST – IZOLA – PORTORO�
6 dana / 3 no?enja
28.04 - 03.05 ve? od 119eur

LJUBLJANA - glavni grad Slovenije. Nalazi se u centralnom delu Slovenije u tkz. ljubljanskoj kotlini, izme?u Alpa i Jadranskog mora na reci Ljubljanici. Ljubljana je kulturni, nau?ni, ekonomski, politi?ki i administrativni centar Slovenije.
BLED sa svojim prirodnim lepotama i ?istom prirodom predstavlja najpose?eniji turisti?ki centar u Sloveniji. Opština Bled se nalazi na severozapadu dr�ave. Zapadni deo je usred planinskog masiva Julijskih Alpa, dok se u isto?nom delu nalazi Bledsko jezero sa prijezerskom ravnicom, gde se Sava Dolinka i Sava Bohinjka spajaju i stvaraju reku Savu.
VENECIJA je ?udesna i jedinstvena. Jedna je od najbogatijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Izgra?ena u V veku u prostranoj laguni, na uš?u reke Brente u venecijanski zaliv, na preko sto malih ostrva koje razdvaja oko 180 kanala i spaja preko 400 mostova. Venecija je grad raskošne arhitekture, prefinjene muzike i neke posebne svetlosti. Venecija je zbog toga prozvana „Serenissima“ – presvetla.. Kompletno gradsko jezgro Venecije sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.
PADOVA je najstariji Italijanski grad smešten izme?u Venecije i Verone. Poznata je po velikom broju arhitektonskih bisera od kojih je najve?i prelepa bazilika Svetog Antonija, u kojoj se i danas nalaze njegove relikvije i grob. 
VERONA je grad emocija, ?uvene Šekspirove tragedije „Romeo i Julija“. Ovaj velelepni, aristokratski grad mo�e da se pohvali mnogobrojnim draguljima srednjovekovne arhitekture, koji svake godine do?ekuje na hiljade ljubitelja umetni?kih dela. 
PORTORO� je turisti?ka prestonica slovena?kog primorja. Smešten u samom Piranskom zalivu, u blizini Italije, ovaj gradi? nudi sve pogodnosti velikog turisti?kog letovališta. Sa svojim brojnim hotelima, marinom, sportskim terenima, zabavnim parkovima, vinotekama i kazinom, Portoro� privla?i posetioce iz svih krajeva sveta.

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan NOVI PAZAR – LJUBLJANA – BLED
Polazak iz Novog Pazara u 17h ?asova sa dogovoreno mesta. No?na vo�nja preko Hrvatske prema Sloveniji, uz kra?e pauze radi odmora po potrebi.

2.dan LJUBLJANA–BLED–LIDO DI JESOLO 
Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim satima. Obilazak Ljubljane i njenih znamenitosti: Ljubljanski grad, Prešernov trg, Gradska ku?a, Robbova fontana, Zmajev most… Slobodno vreme za kafu uz reku Ljubljanicu.
Nastavak puta za Bled – obilazak Bleda, šetnjom u prirodi oko prelepog jezera. Individualno mogu?nost iznajmljivanja sandoline ili poseta nekom od brojnih spa centara, poseta muzeju unutar srednjovekovne tvrdjave.
Polazak za Italiju. U zavisnosti od raspolo�ivog vremena, svra?anje u Outlet shoping centre Palmanova. Nastavak puta. 
Dolazak u Lido di Jesolo. Smeštaj u hotel (fakultativno – ve?era). No?enje.

3.dan LIDO DI JESOLO–VENECIJA–LIDO DI JESOLO
Doru?ak. Dolazak do luke Punta Sabioni i vo�nja brodom do Trga Sv.Marka, u Veneciji. Razgledanje naju�eg centra prestonice nekada mo?ne Mleta?ke Republike (IX-XVIII vek), Bazilike Sv. Marka sa mozaicima, Du�deve palate, Mosta uzdisaja, Mosta Rialto, crkve Santa Maria della Salute u kojoj se nalaze dela Ticijana i Tintoretija, Kasa d`Oro jedne od najlepših palata u Veneciji poznate kao „Zlatna ku?a“ zbog pozla?enih i šarenih spoljnih zidova. Slobodno vreme. Povratak brodom do Punta Sabioni u poslepodnevnim ?asovima. Dolazak u Lido i poseta tr�nom centru. Povratak u hotel. Ve?era. No?enje.

4. dan LIDO DI JESOLO–VERONA–PADOVA–LIDO DI JESOLO
Doru?ak. Fakultativno jednodnevni izlet za Veronu i Padovu. Verona - obilazak grada Romea i Julije: Trg Bra, Arena, Gospodski trg, palata i grobnica porodice Skalijeri, Romeova ku?a i Julijin balkon. Nastavak putovanja ka Padovi, obilazak grada: Trg Prato del Vale, bazilika Sv.Antonia, Palata pravde, trg Erbe. Uve?e povratak u Lido di Jesolo. No?enje.

5.dan LIDO DI JESOLO –TRST– IZOLA–PIRAN–NOVI PAZAR
Doru?ak. Napuštanje hotela. Polazak za Sloveniju. Usputni kra?i obilazak Trsta. Nastavka puta za Sloveniju. Obilazak najiteresantnijih gradova Slovena?ke rivijere - Izole i Pirana, sa starim gradskim jezgrima iz vremena srednjovekovne Istre, gde se prepli?u uticaji Venecijanske Republike i Habzburške monarhije. Nakon toga usputna panorama Portoro�a, turisti?ke prestonice slovena?kog primorja i nastavak puta za Srbiju.
No?na vo�nja preko Slovenije i Hrvatske.

6.dan Dolazak u Novi Pazar u jutarnjim satima - oko 07.00h.

CENA ARAN�MANA:
samo 119€ 

 

Doplata za 1/1 sobu 50 €

Cena aran�mana obuhvata:
- prevoz na navedenoj relaciji autobusom turisti?ke klase ( visokopodni sa audio-dvd opremom i klimom )
- smeštaj u hotelu 3* u Lido di Jesolu na bazi 3 no?enja sa doru?kom
- obilazak Ljubljane, Bleda, Slovena?ke rivijere 
- organizaciju i stru?no vodjstvo puta

Cena aran�mana ne obuhvata:

  • - Me?unarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 550 dinara. Preporuka agencije je da svaki putnik poseduje putno-zdravstveno osiguranje.
  • - Brodsku kartu i check point Punta Sabbioni - Venecija - P.Sabbioni 15 €
  • - Celodnevni izlet Padova /Verona - 20 €, 
  • - Ulaznice za muzeje i druge nepomenute usluge,
  • - Individualne troškove putnika.

Minimalan broj osoba za fakultativne izlete je 25 osoba. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

USLOVI I NA?IN PLA?ANJA: 40% prilikom rezervacije u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate i to gotovinski, putem administrativne zabrane ili platnim karticama VISA, DINA, MASTER I MAESTRO. Ostatak u 3 mese?ne rate nakon polaska. Za rate koje dospevaju posle zapo?etog putovanja potrebno je deponovati ?ekove 10 dana pre puta. 
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 ?asova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju?ivo zavisi od smeštajnih objekata.
Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
U pojedinim smeštajnim objektima tre?i i ?etvrti le�aj mogu biti pomo?ni. Dimenzija i izgled pomo?nog le�aja zavise od mogu?nosti smeštajnih objekata, mo�e biti sofa na razvla?enje, ali je uglavnom standardne veli?ine tako da je zbog pomo?nog le�aja, tre?oj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
Organizator putovanja ne mo�e da uti?e na razmeštaj po sobama, jer to isklju?ivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
Agencija zadr�ava pravo da propiše i druga?ije uslove pla?anja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaklju?i poseban ugovor.
U slu?aju promena na monetarnom tr�istu ili tr�ištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadr�ava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

Organizator zadr�ava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su druga?ije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aran�man po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potra�uju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja: Turisti?ka agencija “DREAM TRAVEL SERVICE DOO” iz Novog Pazara – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 37/2014 od 15.04.2014. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.-za slu?aj insolventnosti i za slu?aj naknade štete po Ugovoru o garanciji. Aran�man je ra?en na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I mogu?e je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Cenovnik br.2od 25.01.2017.

Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Agencije “Dream Travel Service DOO”