Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

TOSKANA i CINQUE TERE

6 dana / 3 noci

TOSKANA i CINQUE TERE

6 DANA AUTOBUSOM / 3 NO?ENJA
POLAZAK 27. april

Obilazak: BOLONJA – PIZA - FIRENCA – SAN ?IMINJANO – SIJENA – CINQUE TERRE

Magi?na Toskana predstavlja jednu od najdramati?nijih regija Italije... Njena istorija, monumenti, pejza�i, prosto oduzimaju dah. Iz ovog dela na svoje putešestvije svetom krenuli su humanizam i renesansa. O?ekuje nas jedna neverovatna pri?a o usponu i padu Fiorentine, intrigama Medi?ijevih, sjaju i bogatstvu jedne epohe... Prepusti?emo se snovima i suncu Toskane dok nam kapljice ?uvenog vina „Kjanti“ budu prenosile strast Toskane, njene ljubavi i mo?i... Pri?e o Maritimnoj Republici koja je vladala Zapadnim Sredozemljem, borbama Gvelfa i Gibelina, prelepoj gospi Lizi, „por?elinu“,...Nezaboravni trenuci nas o?ekuju na izletu  koji vodi preko vinogorja Kjantija do srednjovekovnog grada San ?iminjana i Sijene grada fantasti?nog srednjovekovnog festivala Palio... Kulminacija ?itavog putešestvija je sasvim sigurno izlet do nacionalnog parka „Cinque Terre“ koji obuhvata 5 šarenih sela Italije smeštenih na okomitim liticama koje se survavaju u Ligurijsko more… Nezaboravno!

Program putovanja:

1. DAN    NOVI PAZAR / NOVI SAD / BEOGRAD...     Polazak iz Novog Pazara u popodnevnim satima.  Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. No?na vo�nja sa usputnim kra?im zadr�avanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. DAN       BOLONJA – MONTEKATINI  TERME     Dolazak u BOLONJU oko podneva. Zadr�avanje oko 3 sata u istorijskom centru grada. Kra?e razgledanje uz šetnju: Tornjevi „blizanci“, trg Ma?ore, bazilika Svetog Petronija, palata kralja Enca, fontana Neptun. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak putovanja do regije Toskana. Dolazak u  MONTEKATINI TERME. Smeštaj u hotel u popodnevnim ?asovima. No?enje.

3. DAN       PIZA – FIRENCA   Doru?ak. Slobodno vreme u Montekatiniju, ili celodnevni fakultativni izlet (9-21h). Odlazak do PIZE (ukupan boravak 3 sata). Obilazak Polja ?uda uz razgledanje: krstionica Svetog Jovana, katedrala Svetog Renijera, Krivi toranj, „Campo Santo“. Slobodno vreme. Odlazak u FIRENCU. Po dolasku sledi organizovano razgledanje grada u trajanju od oko 2 sata: bazilika San Lorenco sa kapelama Medi?ijevih, trg Duomo, ?otov zvonik, katedrala Cvetne Bogorodice, Krstionica, Stari most („Ponte Vecchio“), trg Sinjorija (svojevrsni muzej na otvorenom sa brojnim skulpturama, remek-delima renesanse: ?elinijev “Persej”, ?anbolonjina “Otmica Sabinjanki”, Amanatijev “Neptun”…), Stara palata – nekadašnje sedište mo?i Fjorentinske Republike, statua Mikelan?elovog „Davida“ (kopija ?uvenog „heroja renesanse“),… Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posete muzejima i galerijama (Galerija Ufici – preporu?ujemo da pre putovanja izvršite rezervaciju i pla?anje ulaznice preko interneta; Galerija Palatina u palati Piti sa Boboli vrtovima, Galerija Akademija sa delima Mikelan?ela…).

4. DAN       SAN ?IMINJANO – SIJENA    Doru?ak. Celodnevni fakultativni izlet (9-20h) ka  �ivopisnim predelima oblasti Kjanti, svetski poznatoj po proizvodnji vrhunskih vina. Poseta malom, srednjovekovnom gradi?u SAN ?IMINJANO koji je o?uvao svoj istorijski centar i ambijent iz 13. i 14. veka. Grad je poznat po nadimku “Grad  tornjeva” i turisti u njemu vole da kupe ?uvena toskanska vina, za?ine, doma?e proizvode sa toskanskih farmi, ali i da probaju svetski ?uven sladoled. Boravak u gradu oko 3 sata. Nastavak puta do SIJENE. Šetnja gradom uz razgledanje (eksterijerno): Duomo – jedna od najlepših Katedrala Italije; znameniti trg Kampo na kome se odr�ava jedna od naj�ivopisnijih gradskih fešti („Palio“), na trgu se nalazi veli?anstvena palata Publiko sa tornjem Man?ija; kontrade pu�a, pantere, akvile... Slobodno vreme. Polazak iz Sijene u 18.30h. Povratak u Montekatini u hotel oko 20h. No?enje.

5. DAN       CINQUE TERRE   Doru?ak. Odjava iz hotela do 9h. Slobodno vreme u Montekatiniju ili celodnevni fakultativni izlet sa obilaskom nacionalnog parka CINQUE TERRE. Odlazak autobusom do luke LA SPECIJA, odakle ?e se koristiti lokalni voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu nacionalnog parka „Cinque Terre“ u Ligurijskoj provinciji La Specija. MONTEROSA AL MARE nalazi se u sredini malog zaliva sa ku?ama u obliku kula. VERNACA je izgra?ena na uzvišenju oko crkve Svete Margarite Antiohijske iz 13. veka izgra?ene u stilu ligurijske gotike. KORNILJA se nalazi na brdu okru�enim vinogradima i ima oko 300 stanovnika. Najmanje je naselje regije odakle se sa platoa u blizini crkve vide ostala ?etiri naselja. MANAROLA je izgra?ena delom uz more a delom na brdu oko crkve San Lorenco iz 14. veka. RIOMA?ORE, najve?e me?u ovim naseljima sa oko 1700 stanovnika, le�i du� potoka Ma?ore na stenovitim padinama i spušta se ka moru u formi amfiteatra. Obilazak sela i zadr�avanje je individualno, a svi putnici dobijaju voznu kartu koja va�i neograni?en broj puta u toku jednog dana. Oko 21h polazak iz La Specije ka Srbiji. No?na vo�nja preko Toskane, Emilije, Veneta… i dalje preko Slovenije i Hrvatske…

6. DAN   ...NOVI SAD / BEOGRAD / NOVI PAZAR  Dolazak u Novi Sad/Beograd u podnevnim satima. Kraj putovanja.

TERMIN PUTOVANJA

CENA ARAN�MANA

+ PAKET IZLETA
za uplate u agenciji

(PRVI MAJ) 27. 04. – 02.05.2017

FIRST MINUTE DO 01.03. - 149 €
REGULARNA CENA – 164 €

umesto 105 € 

samo 80 €

Navedena cena uklju?uje:

 • prevoz visokopodnim turisti?kim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)
 • 3 no?enja sa doru?kom (kontinentalni doru?ak – samoposlu�ivanje) u hotelu sa 3*** u Montekatiniju
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobe sa kupatilom
 • obilazak Bolonje prema programu uz tuma?enja profesionalnog turisti?kog vodi?a
 • usluge vodi?a
 • organizacione troškove

Ova cena uklju?uje i sve predvi?ene izlete:

 • Izlet za Pizu i Firencu prema programu
 • Izlet za San ?iminjano i Sijenu prema programu
 • Izlet za Cinque Terre sa uklju?enim kartama za voz prema programu

Navedena cena ne uklju?uje:

 • Ulaznice za muzeje i druge turisti?ke objekte
 • Troškove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja (mo�e se dobiti u agenciji po ceni od oko 6 € u din. protivvrednosti.)
 • Ostale nepomenute usluge
 • Eventualnu ulaznu taksu u zemlje EU – procedura dobijanja i cena ove takse do dana objavljivanja programa nisu poznati!
 • Doplatu za jednokrevetnu sobu – 60 €
 • Doplatu za dodatno sedište u autobusu – 90 €
 • Popust za tre?u osobu u 1/2+1 sobi – 5 €
 • Gradsku taksu u Montekatiniju – doplata oko 3€ (taksa se pla?a na recepciji hotela prilikom preuzimanja klju?eva)

U slu?aju da paket izleta nije rezervisan prilikom prijave i pla?en u agenciji, cene fakultativnih izleta za uplatu na licu mesta su:

 • San ?iminjano i Sijena – 35 €
 • Piza i Firenca  – 30 €
 • Cinque Terre sa voznim kartama – 40 €

USLOVI PLA?ANJA:

PLA?ANJE  SE  VRŠI  U  DINARSKOJ  PROTIVVREDNOSTI  PO  KURSU  INTESA BANKE  ZA EFEKTIVU  NA  DAN  UPLATE

 • Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 30%, a ostatak se pla?a najkasnije 15 dana pre datuma polaska.
 • Administrativnom zabranom na platu - 30% se pla?a prilikom rezervacije, a ostatak duga se iskazuje u eurima i NEMA UVE?ANJA, obra?un se vrši po prodajnom kursu Unicredit banke  na dan dospe?a obustave i rate! Administrativnim zabranama je mogu?e platiti do 20. 10. 2017. za prole?ne polaske.
 •  U mese?nim ratama ?EKOVIMA: prilikom rezervacije pla?a se 30% od cene aran�mana, a ostatak duga se deli na jednake mese?ne rate, koje dospevaju 10 ili 20.u mesecu, a najkasnije do 20.10.2017. za prole?ne polaske! Za rate koje dospevaju po povratku sa puta, deponuju se ?ekovi gra?ana kao garancija pla?anja.  Prilikom uplata po povratku sa puta, agencija obra?unava ISKLJU?IVO dinarski iznos koji se upla?uje po prodajnom kursu Unicredit banke na dan primanja novca, a ostatak duga se izra�ava u eurima. Agencija je u obavezi da po isplati duga za aran�man vrati deponovane ?ekove vlasniku! Prilikom predavanja ?ekova kao garancije odlo�enog pla?anja, agencija ?e izdati revers o primljenim ?ekovima.

Ukoliko putnik poveri ?ekove na realizaciju agenciji, agencija ?e mu izdati ra?un

NAPOMENE: molimo da dva dana pre polaska proverite ta?no vreme i mesto polaska autobusa! Minimum 15 dana pre polaska na putovanje treba da dostavite broj pasoša!

OPIS SMEŠTAJA:

HOTEL „BELVEDERE“ 3***, Montekatini Terme (www.belvehot.it) ili sli?an

Hotel se nalazi u centralnoj zoni Montekatinija , u blizini glavnog trga Popolo i glavnih trgova?kih zona, Korzo Mateoti i ulica Verdi. Hotel poseduje lobi sa dnevnim boravkom, recepciju otvorenu 24 sata, aperitiv bar, restoran za poslu�enje doru?ka, WiFi. Sobe su srednje komforne i sve poseduju kupatilo sa tuš-WC (bez kabine, odvod, umesto frotirskih peškira koriste se pamu?ni ubrusi), TV Sat, centralni aklimatizacioni sistem. Doru?ak se poslu�uje tipa kontinentalnog „buffet“-a – samoposlu�ivanje i sastoji se od slanog (salama i sir) i slatkog dela (puter, d�em) sa napicima. Doru?ak je kao što je to i uobi?ajeno u Italiji dosta jednoli?an. Ta?no ime hotela ?e biti objavljeno najkasnije 7 dana pre polaska.

SASTAVNI DEO ARAN�MANA SU I POSEBNE NAPOMENE AGENCIJE ORGANIZATORA KOJE SE NALAZE U PROSTORIJAMA AGENCIJE, ILI NA WEB SAJTU:

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
Agencija zadr�ava pravo da propiše i druga?ije uslove pla?anja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaklju?i poseban ugovor.
U slu?aju promena na monetarnom tr�istu ili tr�ištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadr�ava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.Organizator zadr�ava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su druga?ije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aran�man po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potra�uju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja: Turisti?ka agencija “DREAM TRAVEL SERVICE DOO” iz Novog Pazara – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 37/2014 od 15.04.2014. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.-za slu?aj insolventnosti i za slu?aj naknade štete po Ugovoru o garanciji. Aran�man je ra?en na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I mogu?e je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Cenovnik br.1 od 25.01.2017.
Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Agencije “Dream Travel Service DOO”