Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

ATINA 14.02

6 dana / 3 noci

GR?KA - ATINA

PIREJ - GLIFADA - ARGOLIDA - KORINT - MIKENA

 EPIDAURUS - NAFPLION

6 dana (3 no?enja) - autobusom

Termin:         14-19. februar 2017.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (UTORAK) BEOGRAD...
Polazak autobusom sa parkinga preko puta Otvorenog tr�nog centra (tzv. Buvljak) u 19.00h. Vo�nja kroz Srbiju, Makedoniju i Gr?ku sa usputnim zadr�avanjem radi grani?nih formalnosti i odmora…

2.dan (SREDA) ...ATINA
Dolazak u Atinu. Smeštaj u hotelu i slobodno vreme za odmor. Nakon kra?eg odmora, zajedni?ki odlazak pešice ili metroom do dela Atine u podno�ju Akropolja: Anafiotika - jedinstveno, skriveno naselje sa tipi?nom kikladskom arhitekturom, Plaka i Monastiraki - jedno od najboljih mesta za opuštanje i u�ivanje u mnogobrojnim kafi?ima i restoranima, kao i u prodavnicama ode?e, obu?e, tradicinalnih za?ina, antikvarnicama… Individualni povratak u hotel. No?enje.

3.dan (?ETVRTAK) ATINA - PIREJ - GLIFADA - ATINA
Doru?ak. Nakon doru?ka odlazak na panoramsko razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodi?a: trgovi Omonija i Sintagma, Parlament, Hadrijanova vrata, Zevsov hram, stari Olimpijski stadiona, Predsedni?ka palata i prisustvovanje smeni predsedni?ke stra�e-Evzoni, panorama Akropolja i stare Agore, fakultativni obilazak drevnog Akropolja - hram boginje Atine Partenon, Propileji i Erehtejon. Nakon toga polazak za Pirej i Glifadu, slobodno vreme za šoping i ru?ak u nekom od restorana du� obale. Povratak u Atinu u popodnevnim satima. Uve?e fakultativni odlazak u neku od taverni na Plaki uz muzi?ko-folklorni program i ve?eru. Individualni povratak u hotel. No?enje.

4.dan (PETAK) ATINA - ARGOLIDA (KORINT - MIKENA - EPIDAURUS - NAFPLION) - ATINA
Doru?ak. Nakon doru?ka, slobodan dan ili fakultativni celodnevni izlet na Argolidu (Peloponez) sa obilaskom Korintskog kanala, prelazak mostom sa Atike na Peloponez, prolazak pored Tirinsa i obilazak Epidaurusa-?uveno anti?ko pozorište, zatim odlazak do Nafpliona-stare gr?ke prestonice i obilazak ostataka “zlatne” Agamemnonove Mikene sa Lavljom kapijom, kraljevskim grobovima i tzv. Atrejevom riznicom. Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima. Slobodno ve?e. No?enje.

5.dan (SUBOTA) ATINA…
Doru?ak. Nakon doru?ka napuštanje hotela oko 10.00h i slobodno vreme za šetnju, obilazak muzeja i šoping. U 18.00h polazak za Beograd. No?na vo�nja kroz Gr?ku, Makedoniju i Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora.

6.dan (NEDELJA) ...BEOGRAD
Dolazak u Beograd oko podneva. Kraj putovanja.

CENA ARAN�MANA PO OSOBI U

TERMIN PUTOVANJA

USLUGA

HOTEL

CENA ARAN�MANA

14.02 - 19.02.2017.

SIGURAN POLAZAK

3ND

HOTEL 3*

129€

CENA ARAN�MANA OBUHVATA:
 • prevoz turisti?kim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
 • smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj i trokrevetnim sobama u hotelu 3* u Atini na bazi 3 no?enja sa doru?kom, doru?ak - buffet (samoposlu�ivanje)
 • razgledanje gradova prema programu sa stru?nim vodi?em
 • vodi? tokom putovanja, troškovi organizacije i realizacije putovanja.

 

CENA ARAN�MANA NE OBUHVATA:

 • dinarski deo aran�mana - 1790rsd po rezervaciji
 • me?unarodno putno zdravstveno osiguranje
 • fakultativne izlete
 • ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu
 • doplatu za jednokrevetnu sobu - 40€.

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika):
·   Akropolj - 25€ (sa ulaznicom i vodi?em)
·   Gr?ko ve?e - 25€
Argolida sa ulaznicama - 45€.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sli?nom:

Hotel Achillion 3* www.achillionhotel.com
Lokacija: Hotel se nalazi na samo nekolimo minuta hoda od trga Omonia i istoimene metro stanice odakle metro linija saobra?a do ostalih delova Atine. Hotel je na peša?koj udaljenosti od brojnih znamenitosti Atine: Arheološkog muzeja, Akropolja, trga Sintagama, boemske ?etvrti Plaka i ?uvenog Monastirakija. U sklopu hotela se nalazi bar, restoran, recepcija i wifi internet. Hotel ima 63 sobe. Sve sobe su opremljene kuptilom fenom za kosu, direktnom telefonskom linijom, SAT TV, fri�iderom. Usluga: no?enje sa doru?kom - buffet (samoposlu�ivanje).

Hotel Socrates 3* http://www.nana-hotel.info/
Lokacija: Hotel se nalazi u blizini �elezni?ke stanice u Atini i od trga Sintagma je udaljen oko 10 minuta hoda. Nalazi se na samo nekoliko minuta hoda od metro stanice koja vodi direktno do bomske ?etvrti Plake i podno�ja Akropolja. U sastavu hotela se nalazi recepcija, restoran i bar. Hotel ima 50 soba i svaka soba ima klimu, direktnu telefonsku liniju, SAT TV, kupatilo sa fenom za kosu. Usluga: no?enje sa doru?kom - kontinentalni (samoposlu�ivanje).

NA?IN I USLOVI PLA?ANJA:
Cena aranmana je izraena u EUR po osobi. Dinarsko pla?anje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aran�mana se obezbe?uje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aran�mana, a ostatak se pla?a 15 dana pre polaska na putovanje - gotovinski, ?ekovima gra?ana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mese?ne rate.

 

 

VA�NE I OPŠTE NAPOMENE:

 • Doru?ak u hotelima u Gr?koj je skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Sadr�aj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predvi?enih programom, podlo�an je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobra?ajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobra?ajnim kolapsom i sli?no).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pla?anja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turisti?ke agencije Belvi travel.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turisti?ke Asocijacije Gr?ke.
 • Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 25 putnika da bi se isti realizovali. U slu?aju manjeg broja putnika, mogu?e je realizovati fakultativni izlet uz korekciju cene izleta.
 • U slu?aju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravaju?ih društava agencija zadr�ava pravo da koriguje cenu aran�mana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je du�an da se pre zaklju?ivanja ugovora o putovanju informiše kod nadle�nog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji va�e za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati va�e?u putnu ispravu sa rokom va�enja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadle�nog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju va�e?e zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadr�ava pravo da u slu?aju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slu?aju nedovoljnog broja prijavljenih u?esnika otka�e putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aran�mana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvi?enih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobra?aju), ne postoji mogu?nost zadr�avanja autobusa na grani?nom prelazu radi obavljanja procedure povra?aja poreza -  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je du�an da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu mogu?e. Ulaz je mogu? samo na obele�enim parkinzima ili benzinskim pumpama du� autoputa.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator:  BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016.