Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

SPRING BREAK 2017

5 dana / 3 noci

SPRING BREAK 2017 – party putovanje
Cena ve? od 59eur
5 dana – 3 no?enja
28.04-02.05.2017

SPRING BREAK - najve?e party putovanje za mlade na ovim prostorima. svake godine u prole?e, za vreme prvomajskih praznika, na atraktivnim turisti?kim destinacijama u okru�enju na koje prenosimo atmosferu sa egzoti?nih destinacija poput Ibice, Paga, Mikonosa i ostalih poznatih party ostrva.
Preko 2000 mladih sa celog Balkana koji u�ivaju na brendiranim �urkama. Za 4 dana za vas organizujemo 6 brendiranih �urki (3 dnevne na pla�i i 3 no?ne u diskoteci). Cilj je da pomeramo granice dobrog provoda, kreiramo zajedno momente koje ?ete prepri?avati svojim prijateljima dugo vremena...

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan: 28.04.2017. / NOVI PAZAR – Srbija – Makedonija – Gr?ka
Polazak autobusa sa dogovorenog mesta u ve?ernjim ?asovima. No?na vo�nja kroz Srbiju i Makedoniju sa usputnim pauzama za odmor, osve�enje i regulisanje grani?nih i carinskih formalnosti…

2. dan: 29.04.2017. / Gr?ka – PARALIJA
Dolazak u Paraliju u prepodnevnim ?asovima i smeštaj u apartmane posle 14 ?asova.
Slobodno popodne za odmor, šetnju i upoznavanje mesta. �urka i opuštanje na pla�i. U ve?ernjim satima izlazak u grad i ve?ernja �urka do ranih jutanjih ?asova. No?enje.

3. dan: 30.04.2017. / PARALIJA – Solun (fakultativno) 
Nakon jutarnje kafe fakultativni odlazak u obilazak Soluna u pratnji vodi?a. �urka i opuštanje na pla�i. U ve?ernjim satima izlazak u grad i ve?ernja �urka do ranih jutanjih ?asova. No?enje.

4. dan: 01.05.2017. / PARALIJA
Budimo se i opuštamo u nekom od mnogobrojnih kafi?a na pla�i. Poslepodne je dnevna zabava na pla�i, a u ve?ernjiim satima i no?na �urka. No?enje.

5. dan: 02.05.2017. / Paralija – Gr?ka – Makedonija – Srbija - NOVI PAZAR
Bu?enje i napuštanje soba. Pakovanje prtljaga u autobus i slobodno vreme za individualne aktivnosti i kupovanje suvenira. Polazak za Novi Pazar. Popodnevna vo�nja preko Makedonije i dolazak u Novi Pazar u kasnim ve?ernjim ?asovima.

Cena aran�mana 59 eur
5 dana – 3 no?enja
28.04-02.05.2017

Cena je po osobi. Pla?anje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan pla?anja.

Aran�man obuhvata:

 • - Prevoz modernim turisti?kim autobusom (AC, TV, DVD),
 • - 3 no?enja u izabranom smeštaju,
 • - Usluge pratioca grupe,
 • - Usluge lokalnog vodi?a,
 • - Troškove organizacije putovanja.


Aran�man ne obuhvata:

 • - Me?unarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 550 dinara. Preporuka agencije je da svaki putnik poseduje putno-zdravstveno osiguranje.
 • - Fakultativni izlet do Soluna 10€ 
 • - Party narukvicu (ulaznica za 6 �urki) 30€,
 • - Doplata za 1/2 sobu 10€ po osobi,
 • - Individualne troškove putnika,


PRIJAVE

Popunjavanjem prijave u agenciji ili kod Dream Travel saradnika i uplatom od 2.000 RSD. Ostatak uplate potrebno je izvršiti do 10 dana pred putovanje na izabrani na?in pla?anja.

Mogu?i na?ini pla?anja:

 1. 2000 dinara prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
 2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate ?ekovima gra?ana do 20.05.2017. godine,
 3. 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka,

NAPOMENE

Za putnike koje ne koriste uslugu agencijskog prevoza cena iz tabele se umanjuje za 10€.
Navedene cene iz tabele se odnose na polazak iz Novog Pazara.
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
Agencija zadr�ava pravo da propiše i druga?ije uslove pla?anja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaklju?i poseban ugovor.
U slu?aju promena na monetarnom tr�istu ili tr�ištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadr�ava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

Organizator zadr�ava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su druga?ije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aran�man po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potra�uju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja: Turisti?ka agencija “DREAM TRAVEL SERVICE DOO” iz Novog Pazara – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 37/2014 od 15.04.2014. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.eur -za slu?aj insolventnosti i za slu?aj naknade štete po Ugovoru o garanciji. Aran�man je ra?en na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Mogu?e je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Molimo Vas da se pre zaklju?enja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije DREAM TRAVEL SERVICE DOO, kao i sa Opštim uslovima me?unarodnog putnog osiguranja – Millenijum osiguranja.

Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.

Cenovnik br.1 od 01.02.2017.
Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Agencije “Dream Travel Service DOO”