Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

VENECIJA za PRVI MAJ

5 dana / 2 noci

VENECIJA – VERONA – TRST
28.04-02.05 ve? od 99eur

Spojite lepo i korisno – obi?ite i provedite lepe trenutke u romanti?noj Veneciji i “šopingujte“ kao nekada kada se išlo u Trst da se kupi najbolja garderoba i popije italijanski espresso... I dalje je sve po starom u Italiji, mo�ete kupiti najbolju garderobu i popiti najbolji espresso, kako u Trstu tako i u ekskluzivno opremljenim tr�nim centrima u blizini Trsta i Venecije. Mo�ete prona?i garderobu svetski poznatih marki po najpovoljnijim cenama, jer je roba tokom cele godine na sni�enju.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan. NOVI PAZAR 
Polazak sa mesta polaska u popodnevnim ?asovima. No?na vo�nja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadr�avanjima radi grani?nih formalnosti, odmora i osve�enja.

2. dan. TRST - PALMANOVA - LIDO DI JESOLO
U jutarnjim satima dolazak u Trst. Po dolasku u Trst panoramski obilazak: Srpska crkva Sv.Spiridon, Ponte Roso… Slobodno vreme za kafu i kra?i odmor od putovanja. Nastavak putovanja do Oultet centra Palmanova  www.palmanovaoutlet.it (Palmanova Outlet Village je naselje u središtu šopinga. Devedeset prodavnica sa �enskom, muškom i de?jom ode?om, galanterijom, donjim rubljem, ku?nim potrepštinama i brojnim idejama za slobodno vreme, s popustima od 30 do 70%. Priuštite sebi kratku pauzu u jednom od restorana ili kafi?a, da bi u�ivali u danu posve?enom šopingu). Nastavak putovanja do Lido Di Jesolo.
Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. No?enje.

3. dan. VERONA
Doru?ak. Fakultativni celodnevni izlet do Verone. U Veroni obilazak grada: Trg Bra, Palata Barbieri, Arena, Trg Erbe, Julijina ku?a (nije predvi?en grupni ulazak), Trg Sinjorija, Toranj Lambertijevih (nije predvi?en grupni ulazak)… Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Povratak za Lido di Jesolo u poslepodnevnim ?asovima. No?enje.

4. dan. VENECIJA 
Doru?ak. Napuštanje hotela. Odlazak u luku Punta Sabioni i vo�nja brodi?em do Venecije. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mleta?ka Republika, izgra?ena na 118 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: most Uzdaha, Du�deva palata (nije predvi?en grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, Trg Svetog Marka, Crkva Svetog Marka, toranj Campanile, most Rialto… Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim ?asovima povratak u luku Punta Sabbione i nastavak putovanja do mesta Lido di Jesolo. Polazak za Srbiju. Vo�nja preko Slovenije i Hrvatske.

5. dan. NOVI PAZAR
O?ekivan dolazak u Srbiju na mesto polaska u ranim jutarnjim ?asovima (u zavisnosti od uslova na putu). (Kraj usluga)

Cena:

Smeštaj

First minute cena do 24.2
organi?en broj

Regularna cena

Hotel 3*

99eur

109eur

Cena je po osobi. Pla?anje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan pla?anja.

CENA ARAN�MANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turisti?ke klase na relacijama navedenim u programu
 • smeštaj u Lidu di Jesolu (3 no?enja sa doru?kom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • obilaske prema programu (Trst, Venecija) i poseta tr�nog centra
 • troškove organizacije i vo?enja aran�mana
 • usluge licenciranog pratioca grupe

 

CENA ARAN�MANA NE OBUHVATA:

 • me?unarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 850 dinara. Preporuka agencije je da svaki putnik pseduje ovu vrstu osiguranja.
 • ulaznice i fakultativne izlete
 • vo�nju brodom do Venecije (povratna karta, pla?a se na licu mesta) – 20 € odrasli / 15 € deca od 2 – 12 godina / besplatno deca od 0 – 2 godine
 • fakultativni odlazak do Padove i Verone – 25 € (odrasli) / 15 € (deca 2-10 god),
 • fakultativni odlazak do Trevisa – 15 € (odrasli) / 10 € (deca 2-10 god).

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadr�ava pravo izmene termina i uslova izvo?enja fakultativnih izleta predvi?enih ovim programom. U slu?aju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podlo�na promeni.

USLOVI I NA?IN PLA?ANJA:

 • Gotovinski 100 % prilikom rezervacije za First minute  I Last Minute akcije
 • 40 % prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aran�mana do polaska ili  u jednakim mese?nim ratama odlo�eno ?ekovima gra?ana ili administrativnom zabranom 
 • Stranke se prilikom rezervacije odlu?uju za na?in pla?anja i takav izabrani na?in pla?anja se kasnije ne mo�e menjati.

Doplata za 1/1 sobu 45% od cene aran�mana

Doplata za dodatno sedište u autobusu iznosi 50 €.

Umanjenje za sopstveni prevoz iznosi 20 €.

POPUSTI: Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplate�ne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama

dete od 2-10 godina u 1/2  sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u hotelima).*

dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelima).*

dva deteta od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: I dete ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu), II dete ostvaruje popust od 40% (ima sedešte u autobusu, nema krevet u hotelu).*

III odrasla osoba u 1/2+1 sobi  ostvaruje 5% popusta.

Predvi?en raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predvi?eno je na svakih 3 do 4 sata vo�nje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspolo�ivosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora putnik je du�an da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu mogu?e. Agencija pravi raspored sedenja, uzimaju?i u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik �eli rezervaciju odre?enog sedišta mo�e je izvršiti prilikom rezervacije aran�mana, uz doplatu:za  II ili III red 15 € po osobi ,za  IV ili V red 12 € po osobi.

NAPOMENE

Molimo Vas da pa�ljivo pre prijavljivanja potra�ite i prou?ite Opšte Uslove Putovanja organizatora.

Molimo da uzmete u obzir da usled dr�avnih ili verskih praznika na odre?enoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tr�nih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogu?nost izmene redosleda pojedinnih sadr�aja u programu.

Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.

Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povla?i i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.

* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvi?enih programom putovanja, ne postoji mogu?nost zadr�avanja autobusa na grani?nom prelazu radi regulisanja povra?aja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

* VA�NO: U slu?aju uvo?enja viza za dr�avljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i pla?anju viziranja ?e naknadno biti obavešteni.

* Svi putnici dr�avljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim dr�avljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VA�NO: Preporu?uje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna nov?ana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slu?aju da pograni?ne vlasti onemogu?e putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogu?nost da neki od sadr�aja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled dr�avnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tr�nih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

* Dr�avljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i gra?ani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su du�ni da pribave li?no apliciraju?i za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slu?aju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podle�e troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu dr�avljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim re�imom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

* Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum ro?enja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devoja?ko prezime, skra?ene oblike imena i sl., slovo dj ili ?). Pogrešno prijavljen podatak bi?e unet u vau?er za hotel i druga putna dokumenta i mo�e prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograni?nih ili aerodromskih slu�bi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aran�mana dostave kopiju prve strane pasoša i ta?an kontakt telefon.

* Pograni?ne slu�be prilikom pasoške kontrole mogu zatra�iti od putnika da poka�e nov?ana sredstva (kartice, gotovina….), kao i me?unarodno zdravstveno osiguranje.

* Proveriti 2 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska autobusa.

* U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju?ivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak.

* Du�ina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.du�ine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

* Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pla?anja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aran�manu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

* Putnici sami snose odgovornost za li?na i putna dokumenta i njihovu validnost.

* Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridr�avaju lokalnih propisa s tim u vezi!

* Organizator ne mo�e uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Millenium ?e proslediti �elje i zahteve hotelu, ali nije u mogu?nosti da garantuje za iste.

* Oznaka kategorije hotela u programu je zvani?no utvr?ena, i va�e?a na dan zaklju?enja ugovora izme?u organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, �elimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize mo�e do?i do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Millenium ne mo�e imati uticaja.

* Millenium ne u?estvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji na?in ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

* Ovaj Cenovnik je ra?en prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.

* Za sve ove slu?ajeve, ukoliko na strani putnika do?e do bilo kakve štete i/ili nepredvi?enih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost ve? celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadr�ava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadr�aja u programu usled objektivnih okolnosti). VA�NO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.

* Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

* Millenium zadr�ava pravo da propiše i druga?ije uslove pla?anja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaklju?i poseban ugovor.

* U slu?aju promena na monetarnom tr�istu ili tr�ištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadr�ava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

* Organizator zadr�ava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su druga?ije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aran�man po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potra�uju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja: Turisti?ka agencija “DREAM TRAVEL SERVICE DOO” iz Novog Pazara – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 37/2014 od 15.04.2014. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.-za slu?aj insolventnosti i za slu?aj naknade štete po Ugovoru o garanciji. Aran�man je ra?en na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I mogu?e je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Cenovnik br.2od 25.01.2017.

Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Agencije “Dream Travel Service DOO”